วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒

ชมรมรักบ้านเกิด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดกิจกรรม "ค่ายรักบ้านเกิด ครั้งที่ ๒" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ (กุดโง้ง) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๑๑,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  เพื่อใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรม "อาสาพัฒนาวัด" (หมายเหตุ - โครงการของค่ายนี้ชัดเจนมากในเรื่องของการพัฒนาวัด จึงพิจารณาให้ทุนมากเป็นพิเศษ)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายรักบ้านเกิด ครั้งที่ ๒ ได้ยืนยันการออกค่ายมาแล้ว
บัญชีธนาคาร ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒

หนังสือยืนยันการออกค่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด