วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๐

ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะออกค่ายอาสาพัฒนา "ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๐" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้ส่งโครงการมาขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบทฯ ได้ยืนยันการออกค่ายมาเรียบร้อยแล้ว
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

หนังสือยืนยันการออกค่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด