วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การส่งเอกสารเพื่อขอทุนทำค่ายอาสาพัฒนา พร้อมเงื่อนไขในการขอทุนทำค่ายอาสาพัฒนา 2552


ดูระเบียบการใหม่ล่าสุด
 รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นระเบียบเก่า 2552 - 2554 เลิกใช้แล้ว 


รายละเอียดที่ต้องเตรียมในการขอทุนทำค่ายอาสาพัฒนา

1. รายละเอียดของการทำงานในทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่นำเสนอโครงการ
 • รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ( ไม่จำเป็นต้องเป็นชมรม อาจจะเป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็ได้ )
 • ชี้แจงวิธีการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ของผู้เข้าร่วมค่าย พร้อมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ( ตั้งแต่สำรวจพื้นที่จนกระทั่งสรุปงานหลังออกค่ายแล้ว )
2. รายละเอียดของการก่อสร้าง ( กรณีค่ายสร้าง ส่วนค่ายรูปแบบอื่นเช่นค่ายสอน ให้ข้ามไปข้อ 3. เลย )
 • แบบแปลนก่อสร้าง พร้อมงบประมาณ
 • ชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ควบคุมการก่อสร้าง ( ควรมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม )
3. รายละเอียดของกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการก่อสร้าง
 • ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
 • รูปแบบ วิธีการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • ตารางเวลาทำกิจกรรม
4. รายละเอียดของพื้นที่
 • แผนที่เส้นทางการเดินทางโดยละเอียด และถูกต้องตามจริง ( พร้อมระบุระยะทางโดยประมาณ )
 • ภาพถ่ายบริเวณหมู่บ้าน และพื้นที่โครงการทั้งหมด ประวัติของหมู่บ้าน พร้อมจำนวนประชากร
 • หากทำกิจกรรมเฉพาะพื้นที่โรงเรียน หรือวัด ให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน หรือวัดแทนก็ได้
5. รายชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ( ทั้งมือถือและที่ทำงาน ) ของอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ ฯ ( โดยเฉพาะท่านที่จะลงพื้นที่ร่วมกับชาวค่าย )
6. จดหมายรับรองการอนุมัติให้ทำกิจกรรมออกค่ายอาสาฯในครั้งนี้ จากกองกิจการนักศึกษา หรือโรงเรียน
7. จดหมายตอบรับจากพื้นที่ ( ผู้นำชุมชน หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ เจ้าอาวาส )
8. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของประธานค่าย
9. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการได้ หากกรรมการต้องการสัมภาษณ์ ( นักเรียน นิสิต นักศึกษา )
10. หนังสือขอรับทุนลงนามโดยประธานค่าย และรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
11. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่จะให้โอนเงินหากได้รับทุน ต้องเป็นบัญชีในนามชมรม ฯ หรือชื่อโครงการ ฯ หรือบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และต้องรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
*** เอกสารทั้งหมดต้องส่งเป็นเอกสาร ๑ ชุด และสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ ( .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ) บรรจุลงในแผ่นซีดีรอม ๑ ชุด ***
หมายเหตุ :
 1. เกณฑ์การตัดสิน หลวงพี่โอ๊ท และกัลยาณมิตร มีผู้มีสิทธิ์ชี้ขาด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการกระดานดำแล้ว ( แบ่งให้ค่ายอื่นบ้าง ) แต่โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากโครงการกระดานดำ สามารถใช้เอกสารชุดเดียวกันยื่นขอรับทุนได้
 3. ไม่รับพิจารณาโครงการที่ตั้งขึ้น และดำเนินการโดยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบัน เราต้องการโครงการโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาเท่านั้น
วิธีการส่งเอกสารขอรับทุนทำค่ายอาสาพัฒนา

1. ส่งด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ( ควรลงทะเบียน ) ได้ที่

พระมหานัธนิติ สุมโน ( หลวงพี่โอ๊ท )
วัดใหญ่ชัยมงคล
40/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

สำหรับโครงการจากสถาบันในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปรดมาส่งด้วยตัวเองเท่านั้น
2. ส่งเอกสารก่อนวันออกค่าย 1 - 3 เดือน
*** เอกสารทั้งหมดต้องส่งเป็นเอกสาร ๑ ชุด และสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ ( .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ) บรรจุลงในแผ่นซีดีรอม ๑ ชุด ***

การประกาศผล และการรับทุน
 • ประกาศผลทางบล็อก http://fund4volunteer.blogspot.com ( บล็อกนี้ ) และทางอีเมล โดยจะส่งอีเมลถึงประธานค่าย และอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย
 • โครงการค่ายที่ได้รับทุน จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีก่อนวันออกค่าย ฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อควรทราบ
 • หลังจากจบโครงการ ผู้ดำเนินโครงการต้องทำรายงานสรุป พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างทำโครงการ และหลังจากทำเสร็จแล้ว ส่งให้หลวงพี่โอ๊ท อนุญาตให้ส่งทางอีเมล mahaoath@gmail.com ได้
 • ชมรม ฯ กลุ่ม ฯ หรือ โครงการที่ได้รับทุน แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการจนสำเร็จได้ หรือทำสำเร็จแต่ไม่ส่งรายงานสรุปพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนในโอกาสต่อไป
 • ช่องทางที่สามารถติดต่อหลวงพี่โอ๊ทได้คือ 1) เขียนเป็นความเห็นไว้ในบล็อกนี้ 2) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏแล้วข้างต้น 3) อีเมล mahaoath@gmail.com 4) เว็บไซต์มหาโอ๊ทดอทคอม http://mahaoath.com และ 5) บล็อกสายลมแห่งปัญญา http://blog.mahaoath.com 6) ทวิตเตอร์ http://twitter.com/mahaoath
 • ทุนที่ได้รับอาจไม่มากมายนัก อาจน้อยกว่าที่ขอมา หรือได้ตามที่ขอ โปรดเข้าใจว่าให้เพื่อเป็นกำลังใจ และต้องการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้หัดทำงาน ได้ทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป
 • ทุนที่ได้รับ เรียกได้ว่าเป็นทุนที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ในระหว่างออกค่าย ชาวค่ายควรตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อย่างน้อยคือ รักษาศีล ๕

51 ความคิดเห็น:

 1. สาธุค่ะท่าน

  ตอบลบ
 2. ปรับปรุงกติกาเล็กน้อย ตามคำเสนอแนะของโยม อ.สุวิดา และโยม อ.มนตรา ดังนี้
  ๑. ไม่จำกัดเฉพาะชมรม หรือชุมนุม เป็นกลุ่นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็ได้
  ๒. เงื่อนไขด้านศีลธรรม ชาวค่ายควรรักษาศีล ๕ เป็นอย่างน้อย

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ4/7/53 18:31

  สวัสดีครับผมนายฮาบีบบลเลาะห์ โต๊ะฝา ประธานชมรม รักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้นปีที่2ม.ราชภัฏสงขลา มีความประสงค์ที่จะขอทุนสนับสนุนในการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 0897397083

  ตอบลบ
 4. โทรไปแล้ว แต่ไม่มีคนรับสายครับ โทรหรือเมลกลับมาได้ ที่อยู่ที่ติดต่ออยู่ที่ http://mahaoath.com/home/contact ครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ17/7/53 12:02

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันนางสาวประยงค์ศรี เป็นคณะกรรมการชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่3 มีความประสงค์ที่จะขอทุนสนับสนุนในการจัดโครงการค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 5 วันไม่รวมวันเดินทาง 085-8878272

  ตอบลบ
 6. ส่งโครงการมาครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ18/7/53 10:42

  สวัสดีดีค่ะ ดิฉันนางสาวศยามล เครือทราย เป็นคณะกรรมการจากชมรมทอฝัน สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ที่จะขอรับทุนสนับสนุนในการจัดโครงการค่ายทอฝันสานสัมพันธ์เพื่อน้อง เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นการไปสร้างฝายให้กับพื้นที่ในชุมชนค่ะ เบอร์โทรติดต่อ 0894203875

  ตอบลบ
 8. ส่งโครงการมาให้พิจารณาได้เลยครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ23/7/53 16:09

  สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนชมรมนิติศาสตร์มีความประสงค์จะขอรับทุนเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ เพื่อให้น้องๆใช้ในการนั่งเรียน เพื่อประโยชน์ของน้องๆบ้านดอนจาน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากความเป็นอยู่ของเด็กค่อนข้างยากจน

  ตอบลบ
 10. ส่งโครงการมาให้พิจารณาก่อนครับ รายละเอียดด้านบน อ่านให้ดีๆ

  ตอบลบ
 11. จะปิดรับโครงการวันใหนครับ

  ตอบลบ
 12. ในวิธีการส่งเอกสารขอทุน ระบุไว้ในข้อ ๒ แล้วครับว่า ส่งเอกสารก่อนวันออกค่าย 1 - 3 เดือน

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ13/9/53 01:33

  สวัสดีครับผมนายวีระชน คลำ้จีน เป็นประธานชมรมอาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่3 มีความประสงค์ที่จะขอทุนสนับสนุนในการจัดโครงการค่ายปลายฝนต้นหนาว เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14-19 ตุลาคม 2553 e-mail : arsa_ed_cmu.com ครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ24/9/53 11:00

  กราบ นมัสการหลวงพี่โอ๊ท
  ข้าพเจ้าได้ส่งโครงการนิติอาสาพัฒนาชนบท โดย กลุ่มนักศึกษาวิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอรับทุน โปรดรับไว้พิจารณาด้วย

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ26/9/53 19:48

  สวัสดีค่ะหลวงพี่โอ๊ท
  ดิฉันได้ส่งข้อมูลให้แล้วนะค่ะทางเมล

  ขอบคุณค่ะ
  ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  นางสาวประยงค์ศรี เก้าเอี้ยน
  085-887-8272

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ30/9/53 19:50

  สวัสดีค่ะหลวงพี่โอ๊ต

  โครงการของหนูเป็นไงบ้างค่ะ
  ู^___^

  ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  นางสาวประยงค์ศรี เก้าเอี้ยน
  085-887-8272

  ตอบลบ
 17. อดใจรอสักนิดนะครับ กำลังพิจารณา จะประกาศผลวันนี้เลย

  ตอบลบ
 18. หมดเขตส่งตอนไหนคับ

  ตอบลบ
 19. หมดแรง หมดลม หมดเงิน หมดใจ แล้วแต่อย่างไหนหมดก่อนครับ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ23/1/54 05:02

  ต้นไม้ใหญ่ย่อมเกิดจากกล้าเล็กๆ ขอบคุณหลวงพี่และเหล่ากัลยาณมิตรที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆจากผู้มีจิตอาสาเจ้าค่ะ
  จะเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างกรรมดีต่อไป สาธุ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ28/2/54 17:58

  ชื่อ เกศสุนี เพิ่งเรียนจบป.ตรีค่ะ
  เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนพาณิชย์ที่พัทยาค่ะ
  ตอนเรียนปริญญาตรี ก็เป็นนักศึกษาก็เป็นคน
  ที่ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะ
  พอมาทำงานตรงนี้ ก็ไม่อยากเห็นเด็กพัทยา
  ที่ทำตัวไร้สาระไปวันๆ ไม่ใช่ว่าเด็กคิดไม่เป็นนะคะ
  แต่หนูคิดว่า เด็กอาจจะต้องการผู้ให้คำแนะนำ
  หรือชี้แนวทางที่ดีที่เป็นประโยชน์
  โดยหน้าที่หลักๆ แล้วก็คือตัวครูนี่แหละค่ะ

  หนูก็เลยอยากจะหากิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์
  แก่สังคมให้เด็กทำ เป็นการนำร่องไปก่อน
  แล้วในครั้งต่อๆ ไปก็ให้เป็นหน้าที่ของเด็กเอง
  อยากให้เขาได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับคนกลุ่มใหญ่
  วิธีการทำโครงการ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น
  และการแสดงออกในทางที่ดีค่ะ

  จึงอยากจะเรียนถามว่าถ้าขอโครงการตอนนี้
  ยังทันอยู่หรือเปล่าค่ะ

  ขอบพระคุณมากค่ะ ที่รับฟัง

  ตอบลบ
 22. ขึ้นอยู่กับโครงการว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อไรครับ ส่งมาในกำหนด ๑ - ๓ เดือนก่อนออกค่ายก็แล้วกัน

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ28/4/54 09:50

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นคณะกรรมการจัดทำ โครงการพี่สานฝันน้อง ครั้งที่ ๓ (เสริมสร้างผู้นำ เติมความรู้ สานสู่ฝัน แบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง) เป็นค่ายที่จัดขึ้นทุกปีจากคณะศิษย์เก่าที่ศึกษาจบและกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างๆ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ เติมความรู้โดยการติวหนังสือ สานสู่ฝันโดยการแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆที่รุ่นพี่กำลังศึกษาอยู่แก่รุ่นน้อง และแบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้องโดยการแนะนำการดำเนินชิวิตและวิธิปฏิบัติตัวต่างๆเมื่อก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณที่จะมาสนับสนุนในส่วนนี้ ในทุกปีรุ่นพี่จึงต้องระดมเงินทุนโดยการขอความอนุเคาระจากร้านค้า และเปิดหมวกตามตลาดนัด รวามทั้งการลงขันกัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์รับโครงการนี้ไว้พิจารณาอีกโครงการนะค่ะ กำหนดการคือ 21-23 ตุลาคม 2554 เบอร์โทรศัพท์ 089-2824717

  ตอบลบ
 24. ส่งเอกสารมาตามรายละเอียดเลยครับ

  ตอบลบ
 25. สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิก กลุ่มอิสระเถียงนาประชาคม ซึ่งเป็นองค์กรฐานของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน มีสถานที่ตั้งอยู่ที่จัหวัดมหาสารคามครับ
  ผมกำลังหางบประมาณในการทำโครงการหนึ่งที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาการศึกษา แต่สร้างโรงเรียนและวัดในเขตป่าสงวน ซึ่งมีหมู่บ้านหนึ่งใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้ หลังจากป่าในเทือกเขาภูพานถูกรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รัฐบาลก็ได้ขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ โดยมีพื้นที่รองรับที่ำไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เช่น เป็นพื้นที่หิน เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของเดิมอยู่แล้วชาวบ้านต้องไปซื้อที่ดินเอง ทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน ในที่สุด บัฐบาลจึงจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกินได้ แต่ห้ามสร้างโรงเรียนและวัดเป็นอันขาด ต่อมาได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งธุดงค์มาที่หมู่บ้านนี้ ด้วยความศรัทธาของชาวบ้านจึงสร้างกุฎฐิถวาย แล้วขยายจนกาลายเป็นวัดป่าในที่สุด จากนั้นพระธุดงค์จึงปรึกษาชาวบ้านว่าเราควรมีโรงเรียนให้เด็กๆได้เรียน จนในที่สุดก็มีการสร้างโรงเรียนเล็กๆขึ้น และมีครู 1 คน คือพระธุดงค์รูปนี้เอง เมื่อรัฐบาลทราบข่าวจึงประกาศว่า มีโรงเรียนได้แต่รัฐบาลจะไม่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณการเรียน อาคารเรียน รัฐให้ชาวบ้านได้แค่ครู 1 คน ที่เป็นข้าราชการจริงๆ ปัจจุบันยังคงเดิมครับพระอาจารย์ ทุกอย่างยังไม่ได้รับการพัฒนา http://www.facebook.com/photo.php?fbid=148672208506258&set=o.102099369854636&type=1&theater นี่คือสภาพโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ ป.1-ป.6 ครับ
  เรามีโครงการนำค่ายสร้างไปลงที่นั่นหลายครั้ง แต่ทุนไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร จึงเรียนมาเพื่อปรึกษากับพระอาจารย์ดูครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ28/5/54 22:14

  สวัสดีครับ
  กลุ่มของผมอยู่ที่ภาคใต้ จ.สงขลา จะสามารถสงโครงการขอสนับสนุนได้เปล่าครับ
  รบกวนตอบกลับทางอีเมล Book_4635@hotmail.com ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ2/6/54 00:56

  สวัสดีครับ พอดีมีคนส่งเว็บไซต์นี้มาให้ผม ซึ่งผมเองมีความสนใจ
  ไม่ทราบว่าโครงการนี้ สนับสนุนคนทำงานกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและเอดส์หรือป่าวครับ ซึ่งทางกลุ่มเยาวชนบาลีฮาย อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี (เป็นการร่วมตัวของนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 8 สถานศึกษา) มีเยาวชนอาสาทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยและบุคคลภายนอกอยู่ ซึ่งทางกลุ่มมีโครงการมาเสนอครับ เป็นโครงการที่มีหน่วยงานPath และ สสส.ร่วมมือกันทำโครงการ up to me ทางเลือก เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ท้องและแท้งของวัยรุ่น(ในช่วงข่าว 2000 ศพ)ซึ่งทำโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากทางกลุ่มฯ อยากทำกิจกรรรม up to me อย่างต่อเนื่องภายในจังหวัด เพราะว่าโครงการนี้ไม่ได้ลงมาในจังหวัดชลบุรี ทางกลุ่มจึงอยากทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในวิทยาลัยของตัวเอง 8 สถาบันของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางกลุ่มเชื่อว่า เยาวชนมีทางเลือกได้ รับผิดชอบเป็น แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุน
  ผมยังรอคำตอบจากท่านนะครับ หวังว่าเยาวชนยังมีความหวัง (benzdek-d@hotmail.com 089-7507061 เบ้น)

  ตอบลบ
 28. ส่งเอกสารมาครับ ^_^

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ12/6/54 15:32

  กราบนมัสการหลวงพี่ ผมจะทำค่ายสร้างโรงอาหารให้น้องนักเรียนที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเพื่อนๆ 6 มหาลัย ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 300,000 บาทคับ อยากรู้ว่างบที่หลวงพี่ให้มากที่สุด ลิมิตเท่าไรคับ
  และเงินส่วนหนึ่งผมและเพื่อนร่วมกันหาจาก การเปิดหมวก คับ ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 30. ๓๐,๐๐๐ บาทครับ แต่เคยมีได้ไปค่ายเดียวที่เป็นค่ายแรกประเดิมโครงการ https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=th&hl=th&key=0ApsKgkXi4P2hdGNZNVBiTU1jNGtaQVVockpqcW5SNkE&single=true&gid=0&output=html

  ตอบลบ
 31. เนติวิทย์ เก่าเงิน13/6/54 01:48

  กราบนมัสการครับหลวงพี่

  พวกผมในนามศิษย์เก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีโครงการจะทำค่ายช่วยเหลือด้านวิชาการให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่จังหวัดน่านครับ แต่มีปัญหาในการเตรียมเอกสารเพื่อขอ งบในการทำค่ายอาสา ในข้อที่

  6. จดหมายรับรองการอนุมัติให้ทำกิจกรรมออกค่ายอาสาฯในครั้งนี้ จากกองกิจการนักศึกษา หรือโรงเรียน

  เนื่องจาก คณะผู้จัดกิจกรรมทั้งหมด ณ ปัจจุบัน เป็นนักเรียนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศครับ จึงอยากเรียนถามหลวงพี่ว่า สามารถข้ามเอกสารตัวนี้ไปได้หรือเปล่า

  หรือว่าถ้าเป็นหนังสือรับรองว่าเราเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทุกคนก็เพียงพอครับ

  ขอบพระคุณครับ

  ตอบลบ
 32. ส่งเอกสารมาก่อนครับ ไม่สามารถตอบก่อนเห็นเอกสารได้

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ4/8/54 09:58

  โครงการขอทุนยังเปิดอยู่มั้ยครับ จากชมรม art expression ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับ

  ตอบลบ
 34. ยังรับอยู่ครับ ส่งมาได้

  ตอบลบ
 35. สวัสดีครับ
  โครงการขอทุน สามารถขอได้ทุกปีหรือว่าปิดช่วงเดือนไหนหรือเปล่าครับ
  พอดีผมมีโครงการที่จะออกค่ายพัฒนา รร. ในชนบทครับ
  แต่ว่ายังขาดแคลนในเรื่องของ ทุน ในการออกค่าย
  เพราะ ลำพัง การไปรับบริจาค ด้วยการเล่นดนตรี เดิน โฆษณา
  ก้อได้มาเพียงน้อย นิด อ่ะครับ ตอนนี้ก้อกำลัง หา ผู้สนับสนุน อยู่ อ่ะครับ
  มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาครับ
  ถ้ายังไม่ปิดนี่สามารถนำ โครงการไปเสนอ ดูได้ใช่ไหมครับ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ18/8/54 21:22

  สวัสดีครับ
  โครงการขอทุน สามารถขอได้ทุกปีหรือว่าปิดช่วงเดือนไหนหรือเปล่าครับ
  พอดีผมมีโครงการที่จะออกค่ายพัฒนา รร. ในชนบทครับ
  แต่ว่ายังขาดแคลนในเรื่องของ ทุน ในการออกค่าย
  เพราะ ลำพัง การไปรับบริจาค ด้วยการเล่นดนตรี เดิน โฆษณา
  ก้อได้มาเพียงน้อย นิด อ่ะครับ ตอนนี้ก้อกำลัง หา ผู้สนับสนุน อยู่ อ่ะครับ
  มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาครับ
  ถ้ายังไม่ปิดนี่สามารถนำ โครงการไปเสนอ ดูได้ใช่ไหมครับ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ22/8/54 15:07

  ผมนายวงศ์วัช แก้วมะณี สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน มีโครงการจะออกค่ายอาสาพัฒนาที่ โรงเรียนบ้านผานํ้าเที่ยง ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (โครงการอยู่ระหว่างการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ)ผมเลยว่าจะขอความสนับสนุนจากท่านถ้าอย่างไรผมขอรบกวนท่านโทรที่ 08-2314-3550 จักขอบคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 38. ค่ายใดจะขอทุน เอกสารพร้อมแล้วก็ส่งมาเลยนะครับ ทุกอย่วงตามระเบียบการที่ระบุไว้

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ2/9/54 02:34

  กราบนมัสการหลวงพี่ ผมประธานชมรมปันยิ้มให้ชนบท
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุทธยา
  (เกษตรหันตรา)
  เป็นชมรมอาสาพัฒนา เป็นนักศึกษาของสาขาสัตวศาสตร์
  ชมรมของเราจัดหาทุนโดยการออกขอรับบริจากตามตลาดนัด
  ตามงานเทศกาลต่าง ถึงจะเหนื่อยแต่ทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่คับ
  ผม นายเกียรติศักดิ์ เตายืน ประธานชมรมปันยิ้มให้ชนบท
  จึง เรียนมาเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงาน

  pray_k@hotmail.com 088-5095099

  ตอบลบ
 40. ขอแต่คำแนะนำหรือ ไม่ขอทุนไปทำค่ายด้วยหรือครับ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ11/9/54 22:40

  สวัสดีครับ
  กระผมเป็นผู้ประสานงานด้านการขอรับการสนันสนุนจัดทำค่ายยุวชนสาธารณสุข ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อยากทราบว่าทางโครงการมีนโยบายสนับสนุนค่ายประเภทส่งเสริมสุขภาพหรือเปล่าครับ

  riperzholmes@hotmail.com

  ตอบลบ
 42. ได้ครับ ส่งโครงการมาได้เลย ไม่จำเป็นต้องเป็นค่ายสร้างอย่างเดียว ค่ายสาธารณสุขก็ได้

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ17/9/54 07:38

  เด็ก...กลุ่มอนุรักษ์ป่าและน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ทำกิจกรรมต่อสังคมมาโดยตลอดและจะขอรับทุนสนับสนุนจากทางโครงการจะได้ไหมครับซึ่งจะดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน...เป็นโครงการด้านการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกับชุม sakon_pin@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 44. ส่งมาครับ ส่งมา

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ23/9/54 19:01

  กราบ นมัสการครับ หลวงพี่ ผมประธาน ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พอดีเจอ ลิงค์ที่หลวงพี่ส่งมา http://www.slideshare.net/mahaoath/2554-9235569 ก็เลย ส่งสัยว่า โครงการนี้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หรือว่า แค่ผ่านเข้ารอบครับ แล้ว สมมติว่าโครงการผ่าน แล้วต้องทำยังงัยต่อครับ ...0801516035 นุ ประธานชมรมอีสาน ขอกราบขอบพระคุณล้วงหน้าครับ ....

  ตอบลบ
 46. ต้องยืนยันการออกค่ายกลับมา เดี๋ยวแจ้งไปทางดมลอีกทีนะครับ

  ตอบลบ
 47. ม่ะนาวหวาน19/11/54 15:56

  กราบ นมัสการครับ หลวงพี่ ไม่ทราบว่ายังขอทุนได้อยุ่หรือปล่าครับ
  รองประธานโครงการสร้างฝันวันฟ้าใสเพื่อการศึกษาของเด็กไทยในชนบทครั้งที่ 1 ของพรรคเพื่อ มรช.มหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงรายครับ เพราะตอนนี้ยังขาดทุนในการดำเนินโครงการมากครับ กราบขอบพระคุณครับที่ให้คำชี้แนะ 0846176650 ทีปกร (เบสท์) รองประธานดครงการและรองหัวหน้าพรรคฯ

  ตอบลบ
 48. ต้องงดรับโครงการค่ายอาสาที่จะขอทุนมาชั่วคราวก่อน ผลกระทบจากน้ำท่วมครับ ไว้เปิดรับอีกครั้งเมื่อไรจะแจ้งทางเฟซบุ๊ก http://facebook.com/mahaothPAGE ครับ

  ตอบลบ
 49. เตรียมตัวขอทุนกันได้สำหรับค่ายที่คิดว่าสามารถก้าวข้ามความคุ้นชินกับการออกค่ายในโรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หลวงพี่จจะออกระเบียบใหม่พร้อมกับเปิดรับโครงการเร้วๆ นี้ครับ

  ตอบลบ
 50. กราบนมัสการพระอาจารย์โอ้ตครับ กระผมนาย สกล สถิตย์พงษ์ นักศึกษาปริญญาตรีปี 2 ประธานค่ายอาสา ปี 55วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากปิดเทอมแรก ปี 2555 นี้ทางสโมสรนักศึกษาได้จัดทำค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 3 โดยออกสถานที่เพื่อช่วยเหลือซ่อมแชม โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร แถบภาดเหนือ และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การมีจิตอาสาของนักศึกษา ทั้งพระและฆราวาส จำนวน 50รูป/คน แต่เนื่องปีนี้ทางสโมสรยังขาดเงินสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอให้ไปดูกติกา http://fund4volunteer.blogspot.com/p/blog-page_9.html แล้วขอทุนมาครับ

   ลบ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด