วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การส่งเอกสารเพื่อขอทุนทำค่ายอาสาพัฒนา พร้อมเงื่อนไขในการขอทุนทำค่ายอาสาพัฒนา 2552


ดูระเบียบการใหม่ล่าสุด
 รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นระเบียบเก่า 2552 - 2554 เลิกใช้แล้ว 


รายละเอียดที่ต้องเตรียมในการขอทุนทำค่ายอาสาพัฒนา

1. รายละเอียดของการทำงานในทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่นำเสนอโครงการ
 • รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ( ไม่จำเป็นต้องเป็นชมรม อาจจะเป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็ได้ )
 • ชี้แจงวิธีการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ของผู้เข้าร่วมค่าย พร้อมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ( ตั้งแต่สำรวจพื้นที่จนกระทั่งสรุปงานหลังออกค่ายแล้ว )
2. รายละเอียดของการก่อสร้าง ( กรณีค่ายสร้าง ส่วนค่ายรูปแบบอื่นเช่นค่ายสอน ให้ข้ามไปข้อ 3. เลย )
 • แบบแปลนก่อสร้าง พร้อมงบประมาณ
 • ชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ควบคุมการก่อสร้าง ( ควรมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม )
3. รายละเอียดของกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการก่อสร้าง
 • ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
 • รูปแบบ วิธีการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • ตารางเวลาทำกิจกรรม
4. รายละเอียดของพื้นที่
 • แผนที่เส้นทางการเดินทางโดยละเอียด และถูกต้องตามจริง ( พร้อมระบุระยะทางโดยประมาณ )
 • ภาพถ่ายบริเวณหมู่บ้าน และพื้นที่โครงการทั้งหมด ประวัติของหมู่บ้าน พร้อมจำนวนประชากร
 • หากทำกิจกรรมเฉพาะพื้นที่โรงเรียน หรือวัด ให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน หรือวัดแทนก็ได้
5. รายชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ( ทั้งมือถือและที่ทำงาน ) ของอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ ฯ ( โดยเฉพาะท่านที่จะลงพื้นที่ร่วมกับชาวค่าย )
6. จดหมายรับรองการอนุมัติให้ทำกิจกรรมออกค่ายอาสาฯในครั้งนี้ จากกองกิจการนักศึกษา หรือโรงเรียน
7. จดหมายตอบรับจากพื้นที่ ( ผู้นำชุมชน หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ เจ้าอาวาส )
8. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของประธานค่าย
9. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการได้ หากกรรมการต้องการสัมภาษณ์ ( นักเรียน นิสิต นักศึกษา )
10. หนังสือขอรับทุนลงนามโดยประธานค่าย และรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
11. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่จะให้โอนเงินหากได้รับทุน ต้องเป็นบัญชีในนามชมรม ฯ หรือชื่อโครงการ ฯ หรือบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และต้องรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
*** เอกสารทั้งหมดต้องส่งเป็นเอกสาร ๑ ชุด และสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ ( .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ) บรรจุลงในแผ่นซีดีรอม ๑ ชุด ***
หมายเหตุ :
 1. เกณฑ์การตัดสิน หลวงพี่โอ๊ท และกัลยาณมิตร มีผู้มีสิทธิ์ชี้ขาด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการกระดานดำแล้ว ( แบ่งให้ค่ายอื่นบ้าง ) แต่โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากโครงการกระดานดำ สามารถใช้เอกสารชุดเดียวกันยื่นขอรับทุนได้
 3. ไม่รับพิจารณาโครงการที่ตั้งขึ้น และดำเนินการโดยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบัน เราต้องการโครงการโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาเท่านั้น
วิธีการส่งเอกสารขอรับทุนทำค่ายอาสาพัฒนา

1. ส่งด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ( ควรลงทะเบียน ) ได้ที่

พระมหานัธนิติ สุมโน ( หลวงพี่โอ๊ท )
วัดใหญ่ชัยมงคล
40/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

สำหรับโครงการจากสถาบันในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปรดมาส่งด้วยตัวเองเท่านั้น
2. ส่งเอกสารก่อนวันออกค่าย 1 - 3 เดือน
*** เอกสารทั้งหมดต้องส่งเป็นเอกสาร ๑ ชุด และสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ ( .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ) บรรจุลงในแผ่นซีดีรอม ๑ ชุด ***

การประกาศผล และการรับทุน
 • ประกาศผลทางบล็อก http://fund4volunteer.blogspot.com ( บล็อกนี้ ) และทางอีเมล โดยจะส่งอีเมลถึงประธานค่าย และอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย
 • โครงการค่ายที่ได้รับทุน จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีก่อนวันออกค่าย ฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อควรทราบ
 • หลังจากจบโครงการ ผู้ดำเนินโครงการต้องทำรายงานสรุป พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างทำโครงการ และหลังจากทำเสร็จแล้ว ส่งให้หลวงพี่โอ๊ท อนุญาตให้ส่งทางอีเมล mahaoath@gmail.com ได้
 • ชมรม ฯ กลุ่ม ฯ หรือ โครงการที่ได้รับทุน แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการจนสำเร็จได้ หรือทำสำเร็จแต่ไม่ส่งรายงานสรุปพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนในโอกาสต่อไป
 • ช่องทางที่สามารถติดต่อหลวงพี่โอ๊ทได้คือ 1) เขียนเป็นความเห็นไว้ในบล็อกนี้ 2) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏแล้วข้างต้น 3) อีเมล mahaoath@gmail.com 4) เว็บไซต์มหาโอ๊ทดอทคอม http://mahaoath.com และ 5) บล็อกสายลมแห่งปัญญา http://blog.mahaoath.com 6) ทวิตเตอร์ http://twitter.com/mahaoath
 • ทุนที่ได้รับอาจไม่มากมายนัก อาจน้อยกว่าที่ขอมา หรือได้ตามที่ขอ โปรดเข้าใจว่าให้เพื่อเป็นกำลังใจ และต้องการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้หัดทำงาน ได้ทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป
 • ทุนที่ได้รับ เรียกได้ว่าเป็นทุนที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ในระหว่างออกค่าย ชาวค่ายควรตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อย่างน้อยคือ รักษาศีล ๕

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด