วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการลูกช้างคืนถิ่น ครั้งที่ ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค่ายอาสาพัฒนา โครงการลูกช้างคืนถิ่น ครั้งที่ ๑  โรงเรียนบ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ออกค่ายวันที ๗ - ๙ ต.ค. ๕๖พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

เพิ่มเติม ๑๙ ก.ย. ๕๖ ทางค่ายได้ติดต่อกลับมาแล้ว
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

การให้คำมั่น (ผ่านทางเฟซบุ๊กก็ได้)

ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก

การแสดงเจตน์จำนงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย
ไว้โอนเงินไปให้แล้วจะมาเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด