วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปิดรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชั่วคราว

โครงการสายลมแห่งอาสา ปี ๒๕๕๒ นี้ สรุปว่าให้ทุนไปทั้งสิ้น ๒ ค่าย คือค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๓๐,๐๐๐ บาท และ ค่ายอาสาพัฒนารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

สำหรับปี ๒๕๕๓ คงต้องมีการปรับปรุงระเบียบการขอทุนค่ายอาสา ให้มีความรัดกุมมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับชาวบ้านในพื้นที่ออกค่าย และตัวชาวค่ายเอง

ขอเกริ่นให้นิด ๆ ว่า ตั้งใจจะหาทุนให้มากกว่านี้ เพื่อสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดของค่ายที่ขอทุนมา แต่คงเป็นลักษณะการประกวดโครงการค่ายอาสาพัฒนาที่มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิต ธรรมชาติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปด้วยในตัว

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางทวิตเตอร์ของหลวงพี่โอ๊ท http://twitter.com/mahaoath

บุญรักษาครับ
หลวงพี่โอ๊ท

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สายลมแห่งอาสาให้ทุนค่ายสร้างรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท


พิจารณาทุนให้ค่ายสร้างรัฐศาสตร์ มช. แล้ว ตกลงให้ทุน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) ช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยเสถียร แล้วจะนำโครงการมาใส่ไว้ในบล็อกอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับความเห็นของเหล่ากัลยาณมิตรพื้นที่ออกค่ายสร้างรัฐศาสตร์ มช. ศศช.บ้านห้วยทรายเหลือง
โครงการค่ายสร้างรัฐศาสตร์ มช ขุดที่ ๑


ตัวแทนค่ายอาสา รับทุน ๒๐,๐๐๐.- จากหลวงพี่โอ๊ท ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่
หนังสือขอบคุณจากคณะรัฐศาสตร์ ฯ มช.

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ของเล่นสำหรับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนา
ตามที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ขอความสนับสนุนของเล่น ( ตุ๊กตา ) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น จากวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ผ่านมาทางโครงการสายลมแห่งอาสานั้น

ท่านพระครูพิสุทธิ์บุญสาร เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้อนุญาตให้มอบของเล่นให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็ก เรียบร้อยแล้ว

ของเล่นสำหรับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผ่านวันเด็กเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ไป คงเหลือของเล่นไม่มากนัก แต่หากหน่วยงานใดสนใจ ติดต่อมาได้ครับ อีเมลมาก่อนก็ได้ mahaoath@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมาย ครั้งที่ ๑๓ คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ


โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมาย ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นโครงการของ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ,กลุ่มค่ายอาสาพัฒนาสังกัดคณะนิติศาสตร์ ,และชมรมส่งเสริมสุขภาพสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน โดยซ่อมแซมต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เผยแพร่ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ให้บริการตรวจสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน สอนทักษะทางด้านกีฬาให้เยาวชนในหมู่บ้าน ตลอดจนการปลูกป่า และสร้างฝายชลอน้ำ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ พื้นที่ทำโครงการคือ โรงเรียนบ้านขุนสาใน ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๘ คน ครู ๘ คน อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม ขาดแคลนสาธารณูปโภค โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านขุนสาใน ที่มีประชากร ๖๓๖ คน นับถือศาสนาคริสต์ ๙๐ % นับถือผี ๘ % และนับถือพระพุทธศาสนา ๒ % ส่วนมากประกอบอาชีพทำไร่เป็นหลัก

การออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ
  • ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๖ คูณ ๑๒ เมตร ๑ หลังเพื่อใช้เป็นห้องเรียน
  • ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด คือ ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว และทาสีใหม่
  • ปรับปรุงห้องน้ำเดิมให้ใช้การได้ โดย ซ่อมแซมประตู และแก้ปัญหาท่อน้ำอุดตัน
  • จัดทำฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าฟื้นฟู จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  • การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  • โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง
  • บริการตรวจสุขภาพของชาวบ้าน
  • เปิดคลีนิกสอนกีฬาแก่เยาวชน
  • บริจาคสิ่งของ สื่อการสอน และหนังสือให้แก่โรงเรียน และชุมชน
  • กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ( มวลชนสัมพันธ์ )
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘๙,๗๓๐.- บาท ( แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน ) รายละเอียดโครงการดังปรากฏด้านล่างนี้
โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมาย


คณะกรรมการกำลังพิจารณาโครงการ และงบประมาณที่จะสนับสนุน สามารถติดตามผลการพิจารณาได้ที่บทความ ( blog entry ) นี้

เพิ่มเติม ๒๖ ธ.ค. ๕๒ โครงการค่ายนี้ถูกยกเลิก เนื่องจากปัญหาบางประการของทางค่าย

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด