วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสา "โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำโครงงานบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้ขอสนับสนุนทุนในการดำเนินการมายัง "สายลมแห่งอาสา"

หนังสือขอทุนสนับสนุน


โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ มร from mahaoath พระมหาโอ๊ท

พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าสนับสนุน จึงจะมอบทุนให้จำนวน ๑๐,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ทางกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ได้ให้การยืนยันเลขที่บัญชี การออกค่าย ฯลฯ ตามกติกาการรับทุนเป็นที่เรียบร้อย รอรับเงินทุนได้ครับ

หนังสือยืนยัน
บัญชีของกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์
เพิ่มเติม ๓๐ ก.ค. ๕๖ โอนเงินให้กับทางกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานการโอนเงินทุนค่ายอาสา

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด