วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายกลางปี ๒๕๕๔ ครุศาสตร์จุฬาฯ ห้าพันบาท

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการค่ายกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อม และทำกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนบ้านฝาผนัง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

อาคารเรียน

อาคารเอนกประสงค์

อาคารที่จะสร้างตามโครงการ


โครงการที่ส่งมา โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาน้้น ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร เห็นแต่ในตารางกิจกรรมประจำวันมีระบุไว้แค่เพียง "ปฏิบัติศาสนกิจ" ก่อนเข้านอนเท่านั้นเอง ไม่แน่ใจว่าทำอะไร คิดว่าคงเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ ?? ได้ขอให้ทางผู้ดำเนินโครงการส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม

ได้คำตอบจากค่ายแล้ว ดังนี้

ศาสนกิจที่ปฏิบัติในค่ายมีดังนี้ 

1.นำเด็กสวดมนต์ตอนเช้าหน้าเสาธงของทุกวัน

2.ชาวค่ายร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ 1 นาที แผ่เมตตา ก่อนนอนของทุกวัน
3.วันทำบุญค่าย เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับชาวบ้านนำชาวค่ายไปทำบุญที่วัด (ชาวค่ายช่วยกันทำความสะอาดวัดและถวายภัตตาหารเช้า)กิจกรรมนี้จัดทำเพื่อ
                     1) อุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายและพี่ที่ล่วงลับไปแล้ว 
                     2) เพื่อให้ชาวค่ายที่ไม่ค่อยได้ทำบุญได้มีโอกาสทำบุญ 
สิ่งสำคัญที่ปฏิบัติต่อกันมาทุกค่ายคือค่ายของเราไม่มีอบายมุข คือไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา และไม่มีพฤติกรรมชู้สาว
เรื่องคำพูด เนื่องจากเป็นค่ายสอนด้วย จึงมีข้อควรประพฤติให้พูดให้สุภาพ โดยพูดแทนตัวนักเรียนว่านักเรียน และเรียกตนเองว่าครู
ในด้านการรักษาศีล 5 คิดว่าถ้าเราแนะนำให้ชาวค่ายปฏิบัติ ชาวค่ายก็สามารถทำได้คะ


พิจารณาแล้ว ให้ทุนค่ายกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม :
ค่ายกลางปีฯ ส่งเมลยืนยันมาแล้วอย่างรวดเร็ว

อีเมลยืนยันการออกค่ายกลางปี ๒๕๕๔ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

รอรับเงินได้ จะโอนไปก่อนวันออกค่าย ๗ วันโดยประมาณครับ

เพิ่มเติม ๕ ต.ค. ๕๔ โอนเงินไปให้แล้วเรียบร้อย

ใบโอนเงินสนับสนุนค่ายกลางปี ๕๔ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ ๒ หมื่นบาท

โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ของชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดออกค่าย ๘ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๘ คูณ ๑๖ เมตร และทำกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน จังหวัดเลย

โครงการที่ทางค่ายส่งมามีจุดที่ประทับใจผู้พิจารณาหลายๆ ประการ ตั้งแต่ได้รับหนังสือโครงการ พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้


โครงการส่งมาหนามากๆ
 1. เป็นโครงการที่หนาที่สุดตั้งแต่เริ่มให้ทุนค่ายอาสามาเลย ไม่ใช่ว่าหนาๆ จะดีกว่าบางๆ นะครับ แต่ว่านี่หนาด้วยคุณภาพ ทั้งตัวโครงการที่มีรูปแบบ และเนื้อหาถูกต้องแล้ว ยังมีภาคผนวก ส่วนเสริมต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดใช้งานอย่างอื่นได้อีก
 2. กิจกรรมทุกอย่างมีคู่มือโดยละเอียด เช่น การทำน้ำหมัก EM , กิจกรรมทั้งโครงสร้าง โครงสอน เป็นต้น ละเอียดพอที่จะนำไปจัดกิจกรรมค่ายอื่นๆ ได้เลย
 3. ค่ายนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ๒๕๒๐ ชาวค่ายรุ่นปัจจุบันยังไม่เกิดกันเลย เรียกว่ามีประวัติดีทีเดียว
 4. ในเอกสารโครงการมีรูปการดำเนินการของปีก่อนๆ มาด้วย เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของทุนว่า ทำจริง ทำได้
 5. หนังสือราชการจากมหาวิทยาลัย, โรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย, และผู้ใหญ่บ้าน ทุกฉบับระบุ นมัสการเรียนพระมหานัธนิติ ( หลวงพี่โอ๊ท ) แสดงให้เห็นว่าเอกสารโครงการที่ส่งมาไม่ใช่แค่ทำต้นฉบับแล้วถ่ายเอกสารส่งไปสุ่มๆ หลายๆ ที่ แต่เจาะจง และเตรียมการเพื่อขอทุนจากสายลมแห่งอาสาโดยเฉพาะ
สภาพบ้านของนักเรียน
ห้อนเรียน ๒ ชั้นเรียนต้องใช้ห้องเดียวกัน
อาคารเรียนที่ชำรุดจนใช้การไม่ได้
แปลนอาคารเรียน 8 x 16 เมตร
โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิที่อัปโหลดให้ดูข้างล่างนี้ ไม่ใช่ทั้งหมดที่ส่งมา แต่คัดมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการอัปโหลด

พิจารณาแล้ว ให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม ๒๖ ก.ย. ๕๔ ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิได้ส่งคำยืนยันมาแล้ว

หนังสือยืนยันการออกค่าย จากชมรมอีสาน พระนครเหนือ
และได้โอนเงินไปให้แล้วเช่นกัน

หลักฐานการโอนเงินให้ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
ขอให้ใข้จ่ายอย่างคุ้มค่า และขออนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง สาธุ

***เพิ่มเติม ๒๖ ธ.ค. ๕๔ ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิส่งผลงานมาให้อนุโมทนากันแล้วครับ***

ให้ทุนค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U - 6 จำนวนหนึ่งหมื่นบาท

โครงการอาสาพัฒนา "ค่ายโรงเรียนยิ้ม" ดำเนินการโดยกลุ่มต้นกล้า U - 6 มีกำหนดจะออกค่ายเพื่อสร้างโรงอาหาร และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ณ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเตนเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีกำหนดการออกค่ายระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ต.ค. ๕๔

กลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสาพัฒนาจาก ๖ สถาบัน ได้แก่ รามคำแหง ศิลปากร รัตนบัณฑิต ราชภัฏนครปฐม เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นที่น่าอนุโมทนา

โรงอาหารหลังเก่า

โรงอาหารหลังเก่า

แบบโรงอาหารใหม่


เช่นเดียวกับค่ายก่อน ( วิศวะฯ มหิดล ) ที่ส่งมาทีแรกขาดความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา ได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงพิจารณาให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายโรงเรียนยิ้ม ของกลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

ให้ทุนค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ห้าพันบาท

ค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการออกค่ายเพื่อสร้างโรงอาหารขนาด ๖ คูณ ๑๕ เมตร และทำกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ที่ โรงเรียนบ้านซับพระไวทย์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้โรงอาหารเก่า
ร.ร.บ้านซับพระไวทย์


แบบอาคารโรงอาหาร 6 x 15 เมตร


เดิมทีเดียวโครงการที่ส่งมาไม่ได้ระบุถึงความเกี่ยวโยงระหว่างค่ายกับพระพุทธศาสนา จึงให้ส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม มีการปรับแก้กันเล็กน้อย พิจารณาดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ และพระศาสนา จึงจะให้ทุนค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ทางผู้ดำเนินโครงการ

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม ๒๗ ก.ย. ๕๔

ได้รับอีเมลยืนยันการออกค่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อย

อีเมลยืนยันการออกค่าย
จะโอนเงินไปให้ประมาณวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคมนี้ครับ

"ทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต" ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการมาให้ดูแล้ว

หลังจากพิจารณาให้ทุนแบบเร่งด่วนกับ "โครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต" โดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ไป ทางผู้ดำเนินโครงการได้ส่งภาพ และรายงานมาให้ชม และอนุโมทนากันแล้ว
ป้ายสายลมแห่งอาสาบนเวที
กิจกรรมบนเวที
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมศาสตร์เปิดรับนักเรียนจิตอาสา และประชาธิปไตยเข้าศึกษาต่อ

ข่าวดีสำหรับนักเรียน ม.ปลายนักกิจกรรมจิตอาสา และนักประชาธิปไตยทั้งหลายที่กำลังหาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพิเศษ ๕๑ ที่นั่ง รายละเอียดบนเว็บไซต์ ENN ได้ระบุไว้ดังนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติจิตอาสาในโครงการ นักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตยซึ่งเปิดรับในทุกคณะ จำนวน 51  ที่นั่ง  โดยพิจารณาการคัดเลือกจาก คะแนน GAT PAT และ ผลงานด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย เป็นหลักค่ะ

คุณสมบัติเฉพาะ
 น้องๆที่สนใจ สมัครในโครงการนี้ ต้องมี GPAX  4  ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00  และเป็นนักกิจกรรม ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น ดำรงตำแหน่งต่างๆของโรงเรียน ,ประธานนักเรียน ,กรรมการสภานักเรียน  และรวมไปถึงการทำกิจกรรรมจิตอาสาประชาธิปไตย นอกโรงเรียน ด้วยนะค่ะ เช่นการเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด  เป็นต้น

ที่สำคัญ น้องๆต้องเขียนรายงานในหัวข้อ  “นักเรียนคิดว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยที่เคยทำ กิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  ส่งพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆด้วยค่ะ

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  12- 29 กันยายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย  2 ธันวาคม 2224
เข้าค่าย เพื่อทำกิจกรรม  17-18 ธันวาคม 2554
ประกาศผลการคัดเลือก  13 มกราคม 2555
 

น้องๆสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 โทรศัพท์ 02-564-4440-79  ต่อ 1603-1606
หรือ  0-2986-9086  ต่อ 120
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบข่าวได้ที่  http://graduate.enn.co.th/uploads/contents/20110909151313_1.pdf 

ตึกโดม (ท่าพระจันทร์) สัญญลักษณ์ของ มธ. ภาพจากวิกิพีเดีย 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลงานค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ม.เทคโนโลยีมหานคร ( ค่ายบ้านหนองคู ปี ๒๕๕๔ )

ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ได้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก "สายลมแห่งอาสา" ไป ๑๐,๐๐๐.- ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ได้ออกค่ายที่บ้านหนองคู จังหวัดชัยภูมิ และได้ทำรายงานสรุปส่งมาให้ตามที่ตกลงกันไว้เป็นที่เรียบร้อยทั้งที่เป็นเอกสาร และที่เป็นวีดีโอนำเสนอ

ขออนุโมทนากับจิตอาสาทุกๆ ดวงของชาวค่ายฯ อนุโมทนา สาธุครับวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนโครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ๕,๐๐๐ บาท

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ที่เคยให้ทุนค่ายไปครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนั้นออกค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ ณ บ้านหนองสาหร่าย กาญจนบุรี ได้ติดต่อมาขอทุนสนับสนุนโครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต ซึ่งจะมาจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ ( ๙ ก.ย. ๕๔ ) ที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีเยาวชนชาวอยุธยาเอง และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น มาร่วมด้วยนับร้อยๆ คนด้วยผลงานจากค่ายที่แล้วที่ให้ทุนสนับสนุนไป และความที่โครงการนี้จัดที่พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าข้าพเจ้าเป็น "เจ้าบ้าน" ด้วย จึงพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต ของเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )

นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการมารับเงินสนับสนุนที่วัดใหญ่ชัยมงคล

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด