วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

หลักฐานการโอนเงินสนับสนุนค่ายอาสา ก.ย. ๒๕๕๖

วันนี้ออกไปโอนเงินมาครับ ทางค่ายเปิดบัญชีต่างธนาคารกันรวม ๔ ธนาคาร บวกกับธนาคารที่ข้าพเจ้ามีบัญชีอยู่ เป็น ๕ ธนาคาร ร้อนและเหนื่อย

ตั้งใจไปโอนให้ทั้ง ๙ ค่ายที่ประกาศให้ทุน ผลปรากฏว่าโอนได้ ๘ ค่าย อีกหนึ่งค่าย (ค่ายปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง) บัญชีมีปัญหา ทางธนาคารแจ้งว่าบัญชีปิดไปแล้ว โอนให้ไม่ได้ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

หลักฐานการโอน โพสต์ไว้ที่เฟซบุ๊กดังนี้และได้โพสต์ไว้ที่ Google+ ด้วยขอแสดงความยินดีกับทุกค่ายฯ และขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของทุกๆ คน พึงระลึกอยู่เสมอว่าทุนสนับสนุนค่ายที่จะให้ไปนั้นเป็นเงินที่ญาติโยมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรง ได้มาก็มายกจบเหนือหัวอธิษฐานให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ได้ไปแล้วขอให้ใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าที่สุด

ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครองทุกๆ ค่าย ,จิตอาสาทุกๆ ดวง ,และอาสาสมัครทุกๆ คนเทอญ

พระมหาโอ๊ท
www.mahaoath.com

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒

ชมรมรักบ้านเกิด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดกิจกรรม "ค่ายรักบ้านเกิด ครั้งที่ ๒" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ (กุดโง้ง) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๑๑,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  เพื่อใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรม "อาสาพัฒนาวัด" (หมายเหตุ - โครงการของค่ายนี้ชัดเจนมากในเรื่องของการพัฒนาวัด จึงพิจารณาให้ทุนมากเป็นพิเศษ)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายรักบ้านเกิด ครั้งที่ ๒ ได้ยืนยันการออกค่ายมาแล้ว
บัญชีธนาคาร ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒

หนังสือยืนยันการออกค่าย

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดโครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"

 

พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายฯ ได้ยืนยันการออกค่ายและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อย
บัญชีธนาคารของค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่าย มี logo สายลมแห่งอาสาด้วย
คำยืนยันเรื่องรายงานสรุป
ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมนี้ได้ที่เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ของโครงการค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้องครั้งที่ ๗ https://www.facebook.com/ICTCharity.ictsilpakorn

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่าย ๒๒ ปีอาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย

ชมรมอาสาพัฒนาฯ และบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ได้จัดกิจกรรม "ค่าย ๒๒ ปีอาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย" (ค่ายสร้างครั้งที่ ๗) ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๖ - ๔ ม.ค. ๕๗ ณ หมู่บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ ๔ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายสร้างอาสารัฐศาสตร์ฯ ได้ยืนยันการออกค่ายเป็นที่เรียบร้อย
บัญชีค่ายสร้างอาสารัฐศาสตร์ฯ

หนังสือยืนยันการออกค่าย


ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง

โครงการค่ายอาสาพัฒนา "ปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง" จะดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนบ้านแพง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๔,๐๐๐.- (สี่พันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายปลูกต้นกล้าปันปัญญาให้น้อง ได้ยืนยันการออกค่ายมาเรียบร้อยแล้ว
บัญชีธนาคารค่ายปลูกต้นกล้าปันปัญญาให้น้อง

หนังสือยืนยันการออกค่าย

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๐

ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะออกค่ายอาสาพัฒนา "ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๐" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้ส่งโครงการมาขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบทฯ ได้ยืนยันการออกค่ายมาเรียบร้อยแล้ว
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

หนังสือยืนยันการออกค่าย

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ๒๕๕๖ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ

ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะออกค่ายอาสาพัฒนา โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๙ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สาขาสุมณฑา ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี และได้ส่งโครงการมาขอรับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ได้ยืนยันมาแล้วเรียบร้อย

ยืนยันการออกค่าย

ยืนยันการออกค่าย (จากกองกิจฯ)

สำเนาบัญชีธนาคาร

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ (สัตวแพทย์ จุฬาฯ)

ชมรมเพื่อเด็กและเยาวชน ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะออกค่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้ส่งโครงการมาขอรับทุนสนับสนุนจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร


ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการค่ายกลางปี ๒๕๕๖ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการค่ายกลางปี ๒๕๕๖ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกค่ายวันที ๗ - ๒๑ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนสาขาบ้านวะแขระโกร ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้ส่งโครงการมาขอทุนจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายฯ ได้ยืนยันการออกค่ายมาแล้วเรียบร้อย
สมุดบัญชีธนาคารของค่ายฯ

หนังสือยืนยัน

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการลูกช้างคืนถิ่น ครั้งที่ ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค่ายอาสาพัฒนา โครงการลูกช้างคืนถิ่น ครั้งที่ ๑  โรงเรียนบ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ออกค่ายวันที ๗ - ๙ ต.ค. ๕๖พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

เพิ่มเติม ๑๙ ก.ย. ๕๖ ทางค่ายได้ติดต่อกลับมาแล้ว
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

การให้คำมั่น (ผ่านทางเฟซบุ๊กก็ได้)

ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก

การแสดงเจตน์จำนงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย
ไว้โอนเงินไปให้แล้วจะมาเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการกระดานดำฯ ๒๕๕๖ ประกาศผลแล้ว

โครงการกระดานดำของกระทิงแดงได้ประกาศรายชื่อค่ายอาสาพัฒนาที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ ปีที่ ๑๒ แล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kradandumproject.com

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด