วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง

โครงการค่ายอาสาพัฒนา "ปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง" จะดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนบ้านแพง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๔,๐๐๐.- (สี่พันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายปลูกต้นกล้าปันปัญญาให้น้อง ได้ยืนยันการออกค่ายมาเรียบร้อยแล้ว
บัญชีธนาคารค่ายปลูกต้นกล้าปันปัญญาให้น้อง

หนังสือยืนยันการออกค่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด