วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สายลมแห่งอาสาแจกทุนค่ายอาสา ๓๐,๐๐๐.- บาท ให้กับโครงการค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนา
โครงการค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์ เป็นโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รู้จักเสียสละ แบ่งปัน วางแผนงาน และแก้ปัญหาเป็น

พื้นที่ออกค่ายอาสาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ โรงเรียนบ้านกกสะตี หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๑ - ป.๖ จำนวนนักเรียน ๙๗ คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างไกลความเจริญ ตั้งในถิ่นธุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดอย่างเดียว

การออกค่ายอาสาครั้งนี้ชาวค่ายจะดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารที่ทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ทนทาน และป้องกันไม่ให้มีสัตว์เข้ามาพลุกพล่านในโรงอาหาร โดยใช้งบประมาณเฉพาะค่าวัสดุ อุปกรณ์ ๑๖,๙๗๐.- บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนเช่น การสันทนาการกับนักเรียน พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ รวมแล้วใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) รายละเอียดปรากฏตามโครงการด้านล่างนี้

ค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์

คณะกรรมการโครงการสายลมแห่งอาสา ได้พิจารณาโครงการค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์แล้ว มีความเห็นว่า
  1. เนื่องจากทุนที่แจกเป็นทุนจากพระภิกษุ ดังนั้นควรมีการบูรณาการด้านศีลธรรมเข้าไปในการออกค่ายครั้งนี้ด้วย
  2. ขาดข้อมูลแหล่งที่มาของทุนอื่น ๆ กรณีที่ไม่ได้รับทุนจากโครงการสายลมแห่งอาสา หรือได้รับไม่เต็มงบประมาณ
  3. ต้องการทราบว่า ชาวค่ายพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ และความรู้สึกที่ได้จากการออกค่ายครั้งนี้หรือไม่
และได้ทำการสอบถามกลับไปยังนักศึกษา จึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
  1. การระบุกฎค่ายไว้ชัดเจนว่า ชาวค่ายต้องรักษาศีล ๕ รายละเอียดดูได้จากเอกสารเพิ่มเติมนี้ http://docs.google.com/Doc?docid=0AZsKgkXi4P2hZGRrZnI1d3NfNTNjeHFtcnpkdA&hl=en
  2. แหล่งทุนอื่นได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  3. ชาวค่ายจะรายงานสรุปผล ให้กับโครงการสายลมแห่งปัญญาหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้ว
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ว่าโครงการนี้สมควรได้รับการสนับสนุนจาก "สายลมแห่งอาสา" จึงขอมอบทุนสนับสนุนโครงการนี้จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )


หลักฐานการโอนเงินให้โครงการค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์


ขอให้ชาวค่ายทั้งหลายจงช่วยกัน ใช้ทุนสนับสนุนที่ได้รับนี้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด และเมื่อค่ายเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์ สำเร็จตามความประสงค์แล้ว ขอให้นำประสบการณ์ครั้งนี้มาแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อนุโมทนาด้วย ขอเจริญพรให้ชาวค่ายทั้งหลายจงประสบแต่ความสำเร็จสมดังมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญ


เพิ่มเติม ๒๖ ธ.ค. ๕๒ ภาพจากค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด