วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U - 6 จำนวนหนึ่งหมื่นบาท

โครงการอาสาพัฒนา "ค่ายโรงเรียนยิ้ม" ดำเนินการโดยกลุ่มต้นกล้า U - 6 มีกำหนดจะออกค่ายเพื่อสร้างโรงอาหาร และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ณ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเตนเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีกำหนดการออกค่ายระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ต.ค. ๕๔

กลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสาพัฒนาจาก ๖ สถาบัน ได้แก่ รามคำแหง ศิลปากร รัตนบัณฑิต ราชภัฏนครปฐม เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นที่น่าอนุโมทนา

โรงอาหารหลังเก่า

โรงอาหารหลังเก่า

แบบโรงอาหารใหม่


เช่นเดียวกับค่ายก่อน ( วิศวะฯ มหิดล ) ที่ส่งมาทีแรกขาดความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา ได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงพิจารณาให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายโรงเรียนยิ้ม ของกลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. /*ต้นกล้าได้ยืนยันการออกค่ายมาแล้ว มีการเลื่อนกำหนดเล็กน้อย*


  นมัสการ พระมหานัธนิติ สุมโน

  ทางกลุ่มต้นกล้า U-6 ค่ายโรงเรียนยิ้มขอขอบพระคุณทางคณะท่านเป็นอย่างสูง
  - ยื่นยันการออกค่ายคือวันที่ 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ดังที่ได้เรียนมาในใบแจ้งการเลื่อนค่าย)
  - เลขที่บัญชี 156-2-11379-3
  - ทางกลุ่มขอให้คำมั่นว่า จะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร
  - ทางกลุ่มขอให้คำมั่นว่า หลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ

  ขออนุญาตเรียนถามว่า ผลการดำเนินโครงการแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการเป็น คืออย่างไรครับ

  ขอนมัสการด้วยความเคารพ
  นายทวีศักดิ์ เห็นครบ
  ฝ่ายประสานกลุ่มต้นกล้าU-6

  ตอบลบ
 2. /*เอกสารเลื่อนโครงการ*

  เรื่อง แจ้งการเลื่อนโครงการค่ายโรงเรียนยิ้ม
  นมัสการ พระมหานัธนิติ สุมโน
  ตามที่กลุ่มต้นกล้าU-6 ได้จัดให้มีโครงการค่ายโรงเรียนยิ้มในวันที่ 1-28 ตุลาคม ณ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี นั้น ทางกลุ่มขอแจ้งกำหนดการใหม่ดังนี้ คือ 20 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2554 ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
  1.การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังไม่เสร็จสิ้น
  2.การจัดหางบประมาณยังไม่เพียงพอ

  ขอนมัสการด้วยความเคารพ
  คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ

  ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด