วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมาย ครั้งที่ ๑๓ คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ


โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมาย ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นโครงการของ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ,กลุ่มค่ายอาสาพัฒนาสังกัดคณะนิติศาสตร์ ,และชมรมส่งเสริมสุขภาพสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน โดยซ่อมแซมต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เผยแพร่ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ให้บริการตรวจสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน สอนทักษะทางด้านกีฬาให้เยาวชนในหมู่บ้าน ตลอดจนการปลูกป่า และสร้างฝายชลอน้ำ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ พื้นที่ทำโครงการคือ โรงเรียนบ้านขุนสาใน ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๘ คน ครู ๘ คน อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม ขาดแคลนสาธารณูปโภค โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านขุนสาใน ที่มีประชากร ๖๓๖ คน นับถือศาสนาคริสต์ ๙๐ % นับถือผี ๘ % และนับถือพระพุทธศาสนา ๒ % ส่วนมากประกอบอาชีพทำไร่เป็นหลัก

การออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ
  • ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๖ คูณ ๑๒ เมตร ๑ หลังเพื่อใช้เป็นห้องเรียน
  • ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด คือ ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว และทาสีใหม่
  • ปรับปรุงห้องน้ำเดิมให้ใช้การได้ โดย ซ่อมแซมประตู และแก้ปัญหาท่อน้ำอุดตัน
  • จัดทำฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าฟื้นฟู จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  • การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  • โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง
  • บริการตรวจสุขภาพของชาวบ้าน
  • เปิดคลีนิกสอนกีฬาแก่เยาวชน
  • บริจาคสิ่งของ สื่อการสอน และหนังสือให้แก่โรงเรียน และชุมชน
  • กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ( มวลชนสัมพันธ์ )
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘๙,๗๓๐.- บาท ( แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน ) รายละเอียดโครงการดังปรากฏด้านล่างนี้
โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมาย


คณะกรรมการกำลังพิจารณาโครงการ และงบประมาณที่จะสนับสนุน สามารถติดตามผลการพิจารณาได้ที่บทความ ( blog entry ) นี้

เพิ่มเติม ๒๖ ธ.ค. ๕๒ โครงการค่ายนี้ถูกยกเลิก เนื่องจากปัญหาบางประการของทางค่าย

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด