วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสา "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร

กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร  เป็นกลุ่มที่มีอุดมการณ์ต้องการพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และพร้อมส่งเสริมพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านวัตถุจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําประเทศสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งลาด ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริ มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

ในการดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาจะมีการจัดสร้าง

  • บ่อปลาดุกขนาด ๓ คูณ ๔ เมตร ๒ บ่อ
  • รั้วแปลงเกษตร ๑๐ คูณ ๑๐ เมตร
  • ทาสีสนามเด็กเล่น
รายละเอียดตามเอกสาร "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ"หลังจากที่ได้พูดคุย ปรับแก้โครงการกันเล็กน้อย พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" ของ กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จึงได้ให้ทางกลุ่มฯ ปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว จึงได้ทำการโอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อย
หนังสือยืนยัน (ใช้เป็น MoU ในตัว)
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

หลักฐานการโอนเงินให้ "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร ห้าพันบาทถ้วน
ขอให้ใช้สอยเงินทุนสนับสนุนที่ให้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุด และขอให้คุณพระรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัยให้ชาวค่ายทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัย และประสบความสำเร็จตามปรารถนาเทอญ

ล่าสุด ๒๙ ก.ย. ๕๖ โครงการดำเนินไปสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด